Job Description

206720556
£19.90 - £33.67/hour
13-Oct-2017
 

Lecturer in Adult Basic Education

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.They are looking for an enthusiastic, resilient and highly motivated individual with a successful track record of teaching basic/essential skills (Maths and/or English) to adults. Working in a range of contexts from supporting adult learners in the community who are looking to improve their literacy and numeracy skills to planning, developing and delivering high quality teaching to engage FE/WBL learners in order to support them to successfully achieve the Essential Skills qualifications up to Level 2.Joining their Deeside and Yale campus on a casual hourly basis, the Lecturer in Adult Basic Education will carry out scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work, liaise with awarding bodies as required and exam invigilation.You will be responsible for the delivery of effective teaching and learning across the Maths and English Basic/Essential Skills programmes, liaising with tutors from other areas of the college to plan resources, develop the curriculum and monitor student progress, where appropriate.You will need to complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review, course analysis documentation and student reports. You will assist with marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and be involved in the recruitment and interviewing of students when required.Identifying, interpreting and applying specific knowledge to practice, you will have excellent communication and interpersonal skills and recognise and make students aware of their strengths and development needs. Creative, innovative and imaginative, you should be self-confident and display energy and enthusiasm within the learning environment.You will be qualified to Degree Level (or equivalent Level 6 qualification) in a relevant specialist subject area (Maths/English) and hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407. With an awareness of the importance of quality standards within teaching, you will have knowledge of a broad range of learning needs and how to support these needs within a learning environment and demonstrate and understanding of current developments within your own specialist area.The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.Closing Date: 27/10/2017This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.Darlithydd mewn Addysg Sylfaenol Oedolion
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog £22,827 i £38,629 y flwyddyn / £19.90 - £33.67 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau) yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd achlysurol, a delir fesul awrEin cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.Bydd y Darlithydd mewn Addysg Sylfaenol Oedolion yn ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl gan addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw a goruchwylio arholiadau.Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol ac yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i fyfyrwyr a chysylltu â thiwtoriaid meysydd eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu’r cwricwlwm ac i fonitro cynnydd myfyrwyr.Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau hefyd a chymryd rhan mewn recriwtio a chyfweld myfyrwyr, fel bo’r gofyn.Gan nodi, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt. Yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, dylech fod yn hunan hyderus ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.Bydd gennych gymhwyster Lefel Gradd (neu gymhwyster cyfwerth Lefel 6) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol a dylai fod gennych gymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, yn ogystal â’r ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchfyd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun hefyd.Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ac yn gofyn i chi gofrestru â’r Cyngor Gweithlu Addysg.Dyddiad Cau: 27/10/2017Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais